KAZMED CLINIC
KLINIKA-ZERTHANA-PARAZITOLOGIYA
Главная \ Информированное согласие

Информированное согласие

ХАБАРДАР КЕЛІСІМ

НӘЖІСТІК ГЕЛЬМИНТОЗДАРДЫҢ ЖҰМЫРТҚА ЖӘНЕ ҚАРАПАЙЫМДЫЛАР ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ ҮШІН

Мен, мекен-жайы: 050063, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Ақсай-5 ы/а, 12А үй бойынша тіркелген ЖШС «Паразитология KaзMед» (атқарушы) зертханасына биоматериал негізінде зерттеулер (нәжіс) бойынша диагностикалық нәжістік гельминтоздардың жұмыртқа және қарапайымдыларға талдау жүргізуіне келісімімді беремін және мені осы зерттеудің мақсаты мен сипаты туралы хабардар етті.

Мені биоматериал (нәжіс) дайындау және жинау туралы хабардар етті. Және нұсқауларды орындамау - сапасы төмен, жағымсыз әсерлер туындауына әкелуі мүмкін екенін түсіндірді.

Лабораториялық зерттеулердің қолданылатын технологиясы және организмнің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілген зертханалық диагностикалық әдістерге қойылатын барлық талаптармен қамтамасыз етілген жағдайда жалған және жағымсыз теріс нәтижелерді толықтай жоюға болмайды деп ескертемін, олардың пайда болуына медициналық орталық жауапты емес.

Менің берген жеке деректерім сенімді: тегі, аты, әкесінің аты; туған күні; тұрғылықты мекен-жайы; байланыс телефоны; электрондық пошта.

Келісім ерікті түрде қол қойылған, медицина қызметкерлеріне және «Паразитология КазМед» зертханасына шағымым жоқ.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

ПАЦИЕНТА НА ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА КАЛА НА ГЕЛЬМИНТЫ И ПРОСТЕЙШИЕ

Я информирован(а) о целях и характере проведения диагностики кала на яйца гельминтов и простейших и даю согласие лаборатории ТОО «Паразитология КазМед» (далее – Исполнитель), зарегистрированного по адресу: 050063, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-5, д. 12А, на исследования биоматериала (кал). 

Я информирован(а) о подготовке и сборе биоматериала (кал) и осознаю, что несоблюдение рекомендаций может повлечь снижение качества предоставляемых услуг, возникновение нежелательных последствий. 

Я предупрежден(а) о том, что используемая технология лабораторного исследования не может полностью исключить вероятность возникновения ложноположительных и ложноотрицательных результатов, обусловленных биологическими особенностями организма и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех требований, предъявляемых к методам лабораторной диагностики, разрешенных на территории PK, Исполнитель не несет ответственности за их возникновение. 

Переданные мною персональные данные являются достоверными: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; адрес места жительства; номер контактного телефона; адрес электронной почты. 

Информированное согласие подписываю добровольно, жалоб и претензий к медперсоналу и лаборатории ТОО «Паразитология КазМед» не имею.

Остались вопросы?

Заполните форму и мы свяжемся с Вами!